Fundacja Multi Art

Celem Fundacji jest:

Celami Fundacji są:

krzewienie edukacji i kultury filmowej; podnoszenie poziomu artystycznego i umiejętności technicznych młodych twórców filmowych; wspieranie twórczości filmowej młodych utalentowanych twórców; pomoc w rozwoju artystycznym i zawodowym młodych utalentowanych twórców filmowych; zapewnianie młodym utalentowanym twórcom filmowym możliwości rozwijania swojego talentu, kreatywności i zdobywania wiedzy w zakresie objętym programem nauczania; upowszechnianie kultury i sztuki filmowej; działanie w zakresie kształcenia, upowszechniania, oraz wprowadzania innowacji w innych dziedzinach sztuki i kultury, zwłaszcza w obszarze: sztuk plastycznych, nowoczesnych rodzajów grafiki, projektowania, animacji, wizualnych efektów specjalnych, opracowania gier komputerowych, fotografii, muzyki, sztuki ruchu i pochodnych dziedzin, wydarzeń artystycznych wszelkiego rodzaju, także w dziedzinach dopiero rozwijających się, czy dzisiaj nieznanych a mających swój rodowód w jednej ze sztuk.


Fundacja Multi Art w Krakowie powstała w styczniu 2017 roku i prowadzi szkolę filmową AMA Film Academy I AMA Film Center:

 

AMA FILM ACADEMY

 CENTRUM FILMOWE AMA

 


Statut Fundacji:

STATUT

“FUNDACJI MULTI ART”

TEKST JEDNOLITY  Z DNIA 25.01.2017 R.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA MULTI ART z siedzibą w Krakowie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Piotra Lenara, oraz spółkę pod firmą 8 ½ Media Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Monikę Majchrowską w Kancelarii Notarialnej Notariusz Moniki Majchrowskiej w Krakowie, ul. Fabryczna 3/2, w dniu 14 grudnia 2016 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

 1. Fundacja może posługiwać się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
 5. Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 7

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Celami Fundacji są:

 1. krzewienie edukacji i kultury filmowej;
 2. podnoszenie poziomu artystycznego i umiejętności technicznych młodych twórców filmowych;
 3. wspieranie twórczości filmowej młodych utalentowanych twórców;
 4. pomoc w rozwoju artystycznym i zawodowym młodych utalentowanych twórców filmowych;
 5. zapewnianie młodym utalentowanym twórcom filmowym możliwości rozwijania swojego talentu, kreatywności i zdobywania wiedzy w zakresie objętym programem nauczania
 6. upowszechnianie kultury i sztuki filmowej.
 7. działanie w zakresie kształcenia, upowszechniania, oraz wprowadzania innowacji w innych dziedzinach sztuki i kultury, zwłaszcza w obszarze:

– sztuk plastycznych,

– nowoczesnych rodzajów grafiki, projektowania, animacji, wizualnych efektów             specjalnych,

– opracowania gier komputerowych,

– fotografii,

– muzyki,

– sztuki ruchu i pochodnych dziedzin,

– wydarzeń artystycznych wszelkiego rodzaju, także w dziedzinach dopiero            rozwijających się, czy dzisiaj nieznanych a mających swój rodowód w jednej ze sztuk.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej w zakresie twórczości, edukacji i upowszechniania kultury z różnorodnych dziedzin sztuki, między innymi teatru, filmu, muzyki, plastyki, fotografii, tańca, literatury, scenopisarstwa, innych.
 2. inicjowanie działań wspierających budowanie partnerstw w dziedzinie kulturalnej i artystycznej wymiany oraz mobilności twórców na rzecz realizacji własnych i wspólnych projektów artystycznych.
 3. uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących polską kulturę i sztukę, targów sztuki, warsztatach, festiwalach, sympozjach oraz innych imprezach organizowanych dla celów społecznie użytecznych, związanych ze sztuką oraz ochroną dóbr kultury.
 4. organizowanie działań promocyjno-marketingowych z wykorzystaniem audycji radiowych, telewizyjnych, projektów multimedialnych, akcji i kampanii społecznych na rzecz promocji kultury, twórców, twórczości i edukacji artystycznej.
 5. prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej, fonograficznej, filmowej, telewizyjnej, prasowej bezpośrednio związanej z celami Fundacji.
 6. organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i artystycznej.
 7. podejmowanie działań organizacyjnych i doradczych w dziedzinie kultury i sztuki wspomagających inicjatywy lokalnych społeczności, w szczególności organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych.
 8. animowanie działań sprzyjających zwiększeniu roli kultury i sztuki w wychowaniu i edukacji.
 9. propagowanie kreatywnych, nowoczesnych form edukacji estetycznej przy wykorzystaniu nowych technologii.
 10. współpracę z samorządami, instytucjami kultury, oświaty i organizacjami w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej na rzecz uczestnictwa w kulturze, sprzyjającej podnoszeniu kompetencji społeczeństwa oraz przygotowaniu do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego.
 11. inicjowanie, organizowanie, propagowanie różnorodnych form aktywnego współdziałania kreatywnych środowisk twórczych, naukowych, oświatowych i lokalnych społeczności na rzecz edukacji kulturalnej.
 12. organizowanie wymiany kulturalnej, twórczych prezentacji, warsztatów, festiwali, konfrontacji, wystaw oraz różnorodnych interdyscyplinarnych form prezentacji artystycznej i kulturalnej w ramach integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
 13. aktywny udział w lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy działających na rzecz kultury, sztuki i edukacji.
 14. współpracę z wszelkimi osobami, twórcami, artystami, organizacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, mediami, a w szczególności z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami kultury, edukacji, organizacjami pozarządowymi, krajowymi jak i zagranicznymi, których zakres działania jest zbieżny z celami Fundacji.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

1.   Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora Piotra Lenara w kwocie 5.569,61 złotych (słownie: pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 61/100) oraz wkład rzeczowy Fundatora spółki pod firmą 8 ½ Media Sp. z o.o. z siedzibą w Wieiliczce o wartości 134.430,39 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści złotych 39/100) – szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do Statutu, tworzące fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Kwota 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) jest przeznaczona na działalność gospodarczą, a kwota 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) jest przeznaczona na działalność statutową.

§ 12

1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

 

2.   Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1)   krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

2)   dotacji, datków i subwencji,

3)   dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych,

4)   zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

5)   operacji finansowych,

6)   dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 13

W celu zwiększenia środków na realizację celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność gospodarczą, bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych podmiotów, w dziedzinach i w zakresie prawem dozwolonym, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

– PKD 58 działalność wydawnicza,

– PKD 59 działalność związana z produkcja filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,

– PKD 60 nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,

– PKD 63 działalność usługowa w zakresie informacji;

– PKD 73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej,

– PKD 74, 20, Z działalność fotograficzna,

– PKD 74, 90, Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

– PKD 79 działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanej,

– PKD 85  edukacja

– PKD 90 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.

§ 14

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 15

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Władze Fundacji

§ 16

 1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

Zarząd Fundacji

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób powoływanych przez Fundatorów na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Fundatorzy powołują Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji.

§ 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 7. występowanie z wnioskiem sprawie zmian statutu Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub Prezes Zarządu działający samodzielnie.

Zmiana Statutu

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy na wniosek własny lub Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

Likwidacja Fundacji

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§ 26

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie.

§ 28

Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

KRS Fundacji

 

Identyfikator wydruku: RP/663394/3/20170213134954
CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 13.02.2017 godz. 13:49:54

Numer KRS: 0000663394

Strona 1 z 5

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

PODMIOT WPISANY TAK E DO REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 1

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

13.02.2017

Ostatni wpis

Numer wpisu

3

Data dokonania wpisu

13.02.2017

Sygnatura akt

KR.XI NS-REJ.KRS/3689/17/18/REGON

Oznaczenie sądu

——

Rubryka 1 – Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju organizacji

FUNDACJA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 366553416, NIP: 6793142582

3.Nazwa

FUNDACJA MULTI ART

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

——

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji po ytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 – Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW

2.Adres

ul. TADEUSZA ROMANOWICZA, nr 6, lok. —, miejsc. KRAKÓW, kod 30-702, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

——

4.Adres strony internetowej

——

Rubryka 3 – Jednostki terenowe lub oddziały

Brak wpisów

Identyfikator wydruku: RP/663394/3/20170213134954

Strona 2 z 5

Rubryka 4 – Informacje o statucie

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu

1

14.12.2016R.; 25.01.2017R. ZMIANA: §18 UST. 2 LIT. G, § 22; DODANIE §28.

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 – Sposób powstania podmiotu

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 – Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

LENAR

2.Imiona

PIOTR ŁUKASZ

3.Numer PESEL/REGON

58031309799

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

Rubryka 2 – Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 – Przedmiot działalności

1.Przedmiot przewa ającej działalności przedsiębiorcy

1

59, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy

1

59, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI

Identyfikator wydruku: RP/663394/3/20170213134954

Strona 3 z 5

2

59, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

3

59, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW

4

85, 41, Z, SZKOŁY POLICEALNE

5

85, 42, B, SZKOŁY WY SZE

6

85, 52, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

7

85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

8

90, 03, Z, ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA

9

90, 04, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

Rubryka 2 – Wzmianki o zło onych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 – Cel działania organizacji

Brak wpisów

Rubryka 4 – Przedmiot działalności statutowej organizacji po ytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 – Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

——

31.12.2017

Dział 4

Rubryka 1 – Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 – Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 – Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłu nika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Identyfikator wydruku: RP/663394/3/20170213134954

Strona 4 z 5

Rubryka 4 – Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, e z egzekucji nie uzyska się sumy wy szej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Dział 6

Rubryka 1 – Kurator

Brak wpisów

Rubryka 1 – Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 – Informacja o rozwiązaniu organizacji

Brak wpisów

Rubryka 3 – Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bie ących spraw stowarzyszenia

Brak wpisów

Rubryka 4 – Informacja o połączeniu lub podziale

Brak wpisów

Rubryka 5 – Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 – Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 – Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Identyfikator wydruku: RP/663394/3/20170213134954 Strona 5 z 5

Rubryka 8 – Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 13.02.2017
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl