Szkoły Filmowe

AMA KRAKÓW i AMA WARSZAWA

Planujesz karierę zawodową w branży filmowej? Przegapiłeś egzaminy bądź nie dostałeś się do wymarzonej szkoły? Postaw na Kraków lub Warszawę. Wejdź na AMA Film Academy i sprawdź co przygotowaliśmy. Nowoczesne formy kształcenia dające możliwość zdobycia umiejętności z myślą o pracy w zawodzie. Praktyka i praca na najlepszym sprzęcie. Kadra wykładowców znana i ceniona w świecie filmu. To tylko kilka faktów dla których warto dołączyć w nasze szeregi. Aktualnie trwa rekrutacja na kierunki:


AMA KRAKÓW


KIERUNKI NIESTACJONARNE

Reżyseria Filmowa 

Kierunek Operatorski

Postprodukcja Obrazu

Realizacja Dźwięku 

Aktorstwo Filmowe

Podstawowy Kurs Filmowy

Zaawansowany Kurs Film

KIERUNKI STACJONARNE

Filmowy Stacjonarny

Reżyseria Stacjonarny

Operatorski Stacjonarny

Montaż i Color Grading Stacjonarny

Aktorski stacjonarny

Realizacja Dźwięku stacjonarny

Filmmaking Basic Course


AMA WARSZAWA


KIERUNKI NIESTACJONARNE

Operatorski  Camera/Light

Kierunek Operatorski

DOP Masterclass

Pre-Post Production cinema 

Realizacja Dźwięku 

Aktorstwo Filmowe


AMA ONLINE


KIERUNKI NIESTACJONARNE ONLINE 

Scenariopisarstwo Online

Produkcja Filmowa Online

Professional Film Language

Nauka odbywa się w zarówno w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym jak i online

 

 SZKOŁY i AKADEMIE FILMOWE 

Szkoły, w których można zdobyć upragniony i nowoczesny zawód:

page1image33220144

Szkoły filmowe i aktorskie –
członkowie Sekcji szkół filmowych w KIPA

1. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi Kontakt:

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera ul. Targowa 61/63; 90-323 Łódż

page1image18588288page1image18582912

centrala:
tel. (0-42) 634 58 00

dział kontaktów międzynarodowych: tel. (0-42) 634 58 20
fax: (0-42) 674 81 39

rektorat uczelni:
e-mail: rektorat@filmschool.lodz.pl dział kontaktów międzynarodowych: e-mail: swzfilm@filmschool.lodz.pl

 

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (Szkoła Filmowa w Łodzi) – jedna z najstarszych uczelni filmowych na świecie (powstała w 1948 r.) w programie studiów kładzie szczególny nacisk na ćwiczenia praktyczne. Szkoła kształci reżyserów, operatorów, animatorów, fotografików, scena- rzystów, montażystów, kierowników produkcji filmowej i telewizyjnej oraz aktorów. Studia obejmują ćwiczenia praktyczne, a także teorię i historię kultury i sztuki, służą- cą wszechstronnemu rozwojowi artystycznemu i naukowemu. Uczelnia kształci w oparciu o zajęcia praktyczne na planie filmowym gdzie studenci mogą zdobyć do- świadczenie i samodzielność. Do dyspozycji przyszłych filmowców Szkoła Filmowa w Łodzi oddaje sprzęt najnowszej generacji, a także daje możliwość pracy na tradycyj- nej, profesjonalnej taśmie światłoczułej 35 mm. Szkoła Filmowa w Łodzi współpracu- je z wieloma szkołami filmowymi na świecie oraz festiwalami filmowymi studenckimi i krótkometrażowymi m.in.: w Cannes, Clermont-Ferrand Monachium, Oberhausen, Mannheim, Poitiers.

Naukę w Uczelni można podejmować na następujących wydziałach i kierunkach:

page2image18498112

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej SPECJALNOŚCI:

Reżyseria Filmowa i Telewizyjna

5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne

Podczas studiów studenci zdobywają gruntowną wiedzę warsztatową niezbędną do profesjonalnego uprawiania zawodu reżysera, ale przede wszystkim stymulowani są do indywidualnego rozwoju artystycznego. W ramach programu nauczania studenci realizują sześć filmów: trzy dokumentalne i trzy fabularne, pod kierunkiem wybitnych pedagogów. Niektóre z tych filmów mogą być realizowane na taśmie filmowej 35 mm.

Montaż Filmowy

5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne

Program nauczania obejmuje szeroki obszar zagadnień związanych z montażem form fabularnych, dokumentalnych oraz produkcji telewizyjnych. Podstawowym ce- lem prowadzonych studiów jest wykształcenie montażystów, którzy powinni mieć wiedzę i doświadczenie wystarczające do podjęcia pracy w dziedzinie montażu filmu fabularnego, filmu dokumentalnego a także we wszystkich innych obszarach komu- nikacji wizualnej.

Kadrę stanowią doświadczeni montażyści ale także niedawni absolwenci studiów montażu filmowego, których wiedza i profesjonalne kompetencje stanowią nieoce- nioną pomoc w studenckich produkcjach.
Łącząc bogaty program przedmiotów teoretycznych z licznymi ćwiczeniami warszta- towymi pragniemy wyposażyć naszego absolwenta w zespół umiejętności i doświad- czeń, które będą mogły zaowocować w przyszłym życiu zawodowym.

Scenariopisarstwo

3-letnie studia I stopnia, stacjonarne

Studia licencjackie to nauka warsztatu, czas na poznanie materii pisarskiej, czas na poznanie siebie i zbudowanie własnej świadomości scenariopisarskiej. Następne dwa lata to studia magisterskie, otwarte także dla osób z zewnątrz z dużym zawodo- wym doświadczeniem scenariopisarskim. Istotą naszego programu jest praktyka, czyli pisanie, pisanie i pisanie – żmudne i codzienne – od etiud do serialu telewizyj- nego i pełnometrażowej fabuły.

Praktyka pisania obudowana jest wiedzą o warsztacie scenarzysty, dramaturgii, nar- racji, psychologii, historii filmu. Nieodłączną częścią naszego programu jest jego ści- słe powiązanie z programem studiów reżyserskich.
Przyszli scenarzyści otrzymują praktyczną wiedzę o filmowych środkach wyrazu,

a napisane przez nich scenariusze krótkich filmów fabularnych mają szansę realiza- cji.
Absolwenci naszych studiów scenariopisarskich powinni mieć wiedzę i doświadcze- nie wystarczające dla podjęcia samodzielnej pracy w filmie i telewizji.

2-letnie studia II stopnia, stacjonarne

Studia te przeznaczone są dla osób o minimalnym choćby dorobku pisarskim. Trzy- letni okres intensywnych, zawodowo nastawionych studiów tworzy szansę zdobycia niezbędnego doświadczenia, a zrazem zbudowania własnej świadomości scenario- pisarskiej. Istotą tego programu jest połączenie praktyki, czyli pisania coraz większy- ch form fabularnych, z wiedzą o warsztacie scenarzysty, o dramaturgii, narracji, psy- chologii, historii filmu. Trening zawodowy obejmuje nie tylko formy filmowe, ale także telewizyjne, a zajęcia prowadzą zawodowi scenarzyści i reżyserzy o uznanym dorob- ku.

Nieodłączną częścią programu jest jego ścisłe powiązanie z programem studiów re- żyserskich. Przyszli scenarzyści otrzymują niezbędną informację o filmowych środ- kach wyrazu, a napisane przez nich scenariusze krótkich filmów fabularnych mają szansę realizacji. Pracą dyplomową, kończącą studia, jest scenariusz pełnometra- żowego filmu fabularnego, a absolwenci powinni mieć wiedzę i doświadczenie wy- starczające dla podjęcia samodzielnej pracy w filmie i telewizji.

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej SPECJALNOŚCI:

Sztuka Operatorska

5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne

Studia przygotowują do pracy w zawodzie operatora obrazu – autora zdjęć. Po- szczególne lata studiów mają ściśle określony program zadań praktycznych. Studen- ci, pod kierunkiem wybitnych operatorów filmowych, artystów z różnych obszarów sztuki jak również specjalistów z dziedzin humanistyki i techniki, w okresie studiów opanowują wiedzę teoretyczną i praktyczną, potrzebną przy tworzeniu utworu filmo- wego czy formy telewizyjnej oraz uczestniczą w warsztatach filmowych, prowadzo- nych przez znanych artystów i renomowane firmy sprzętowe. Studenci wykonują sa- modzielnie etiudy filmowe i telewizyjne oraz zdjęcia do filmów studentów Wydziału Reżyserii. Wszystkie prace praktyczne są realizowane na profesjonalnym sprzęcie, taśmie 35 mm lub w systemie elektronicznym.
Uczelnia posiada nowoczesny sprzęt do realizacji prac praktycznych m.in. kamery, trzy wyposażone studia – dwa filmowe i jedno telewizyjne oraz bazę oświetleniową, jak również własny transport. Studenci mają do dyspozycji pracownie komputerowe niezbędne dla przygotowania etapów prewizualizacji, postprodukcji oraz efektów specjalnych.

Film Animowany i Efekty Specjalne

5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne

Studenci uczą się projektowania i realizowania filmów animowanych i filmowych efektów specjalnych oraz projektowania i realizacji teledysków muzycznych, filmów reklamowych, na taśmie światłoczułej (35 mm) i wszelkich nośnikach magnetycznych z użyciem różnego rodzaju kamer cyfrowych i analogowych a także z użyciem różno- rodnych programów komputerowych.
Przyszli absolwenci uzyskują wiedzę o osiągnięciach artystycznych i środkach wyra- zowych oraz opanowują umiejętności posługiwania się urządzeniami i technologiami tych gatunków. Program nauczania obejmuje: realizację formy filmowej, filmowe efekty specjalne, sztukę operatorską, animację kinematograficzną, grafikę i animację komputerową, zagadnienia dźwięku i montażu filmowego, technikę i technologię operatorską.

Fotografia

5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne

Studenci przygotowywani są w trakcie procesu dydaktycznego do podjęcia pracy w agencjach fotograficznych, prasie, wydawnictwach, muzeach i galeriach sztuki współczesnej. Studia kończy egzamin dyplomowy, na który składa się prezentacja pracy praktycznej w postaci cyklu fotografii, pokazu multimedialnego czy instalacji oraz przygotowanie i obrona teoretycznej pracy magisterskiej.

Na doświadczenia w obrębie rozumienia, kształtowania i profesjonalnego wykorzy- stania obrazu składają się 65-letnie wysiłki kadry pedagogiczno-twórczej skupionej wokół Wydziału Operatorskiego. Konstrukcja programu nauczania opiera się na „sys- temie pracowni” prowadzonych w oparciu o autorski programy. Liczba pracowni za- pewnia szeroki zakres specjalizacji występujących we współczesnej fotografii zawo- dowej, takich jak: fotografia reportażowa, kreacyjna, użytkowa, portretowa, foto-edy- torstwo itp.

Fotografia

2-letnie studia II stopnia, niestacjonarne.

Studia przeznaczone są dla osób już zajmujących się fotografią, którzy posiadając własny dorobek w tym zakresie, uzyskają możliwość dalszego, dynamicznego rozwo- ju. Przygotowany program studiów kierowany jest przede wszystkim do osób zwią- zanych z szeroko pojętym rynkiem mediów i zainteresowanych zdobyciem konkret- nych umiejętności praktycznych w obszarze kształtowania obrazu fotograficznego
i podstaw filmowego. Zakłada on dalsze kształcenie zawodowe i szerokie przekaza- nie wiedzy teoretycznej co zaowocuje poszerzeniem świadomości twórczej oraz na- byciem umiejętności formułowania własnej wypowiedzi artystycznej. Poszczególne zagadnienia artystyczne, teoretyczne i praktyczne znajdują swoje odzwierciedlenie we wszystkich programowych formach zajęć (wykładach, warsztatach, seminariach, ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych). Zrealizowanie założonych programowych ce- lów kształcenia pozwoli absolwentowi na: swobodne poruszanie się po współcze- snym rynku sztuki, kierowanie zespołami ludzi współtworzącymi obraz fotograficzny, podejmowanie pracy w agencjach fotograficznych, prasie, wydawnictwach, ośrodka- ch kultury, galeriach itp.

Wydział Aktorski Aktorstwo

4,5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne

Program studiów przygotowuje do pracy w zawodzie aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Nasi absolwenci dysponują nowoczesną techniką aktorską, a jedno- cześnie szeroką i wszechstronną wiedzą na temat współczesnej kultury mediów. Nauczanie realizowane jest zarówno poprzez wykłady kursowe, seminaria i konsul- tacje indywidualne, jak i ćwiczenia praktyczne. Szczególną uwagę przykładamy zwłaszcza do realizacji ćwiczeń warsztatowych, które mają za zadanie wdrożyć studen- ta do samodzielnego korzystania ze źródeł, rozwijać emocjonalne zaangażowanie twórcze i przede wszystkim rozwijać indywidualność artystyczną.

Egzamin magisterski jest dwuczłonowy i składa się z pisemnej pracy magisterskiej oraz prezentacji ról w spektaklach dyplomowych.

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej

3-letnie studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Studia na tym kierunku oferują studentom szeroką wiedzę ogólnokształcącą, która wzbogacona jest konkretnymi umiejętnościami praktycznymi. Student może rozwijać swoje kompetencje w toku praktyk zawodowych oraz uczestniczyć w realizacji pro- jektów filmowych, teatralnych, animowanych, widowiskowych, które oferuje Zakład Produkcji Filmów Szkolnych.

W programie kształcenia uwzględniono podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, filmu i sztuk audiowizualnych, komunikacji medialnej oraz z za- kresu historii kultury i sztuki. W dalszym toku nauczania uzupełniana jest ona wiedzą kierunkową, dotyczącą m.in. analizy scenariusza, podstaw reżyserii filmowej i te- atralnej, technologii produkcji filmowej i telewizyjnej, scenografii, sztuki operatorskiej, montażu filmowego i innych przedmiotów, które przygotowują studentów do pracy
w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Poza tym studenci mają także okazję po- znać najnowsze osiągnięcia z obszaru technologii informacyjnej, technik rejestracji obrazu oraz dźwięku.
Studia I stopnia, przygotowują do pracy w mediach na rynku krajowym i zagranicz- nym oraz kontynuowania nauki na II stopniu studiów magisterskim.

2-letnie studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Studia na tym kierunku oferują studentom specjalistyczną wiedzę ogólnokształcącą, która wzbogacona jest również elementami praktycznymi. Student może doskonalić umiejętności i rozwijać swoje kompetencje oraz angażować się w proces realizacji projektów filmowych, teatralnych, animowanych, widowiskowych, które oferuje Za- kład Produkcji Filmów Szkolnych. Ciekawym uzupełnieniem oferty studiów jest moż- liwość współpracy przy realizacji filmów dyplomowych, które tworzone są wspólnie z innymi wydziałami Szkoły.

Studia oferują wiedzę dotyczącą problemów audiowizualnych współczesnej kultury, kierunków transformacji kultury, sztuki, mediów, a także estetyki mediów elektronicz- nych. W programie kształcenia uwzględniono także wiedzę z zakresu kina współcze- snego, analiz literackich, technik promocji filmu, finansowania produkcji filmowej, sys- temów podatkowych, koprodukcji, dystrybucji filmów, prawa nowych mediów, technik motywacyjnych, polityki programowej w kinematografii, zarządzania instytucjami kul- tury, organizacji kampanii promocyjnych i reklamowych.

Studia II stopnia przygotowują do pracy w mediach na rynku krajowym oraz zagra- nicznym oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, a także do kontynuowania nauki na III stopniu w Szkole Doktorskiej.

2-letnie studia podyplomowe, niestacjonarne

Studia obejmują niemal każdy aspekt organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej po- cząwszy od developmentu, finansowania i budżetowania, poprzez zarządzanie reali- zacją zdjęć, postprodukcją, na reklamie, promocji i dystrybucji kończąc. Duży nacisk położono także na praktyczne przygotowanie do prowadzenia firmy działającej na rynku mediów oraz organizacji różnego rodzaju innych projektów kreatywnych: np. wydarzeń kulturalnych, artystycznych, koncertów, wystaw, festiwali, widowisk spor- towych, projektów internetowych, multimedialnych i interaktywnych.

Przedmioty podzielone są na dwa bloki tematyczne, w ramach których pierwszy to to przedmioty zawodowe stanowiące ok. 75% programu studiów. Obejmują one m.in. zajęcia z technologii produkcji, organizacji pracy i technik kierowniczych, podstaw reżyserii, sztuki operatorskiej, technik telewizyjnych, scenografii, fotografii, dźwięku, prawa własności intelektualnej, reklamy i marketingu. Drugi blok to przedmioty ogól- nokierunkowe, które stanowią ok. 25% programu studiów i składają się m.in. zajęć

z zasad funkcjonowania mediów, historii filmu i sztuki, aspektów gospodarczych ki- nematografii, a także projekcji filmowych z praktycznymi ćwiczeniami z analizy dzieła filmowego.

Zarządzanie Cyfrową Postprodukcją Filmową

1-roczne studia podyplomowe, niestacjonarne

Studia ukierunkowane są przede wszystkim na tematykę związaną z zarządzaniem procesami twórczymi zachodzącymi po okresie zdjęciowym filmu. Program kształce- nia obejmuje m.in. poznanie etapów pracy nad efektami 2D i 3D w filmie, różnych sposobów realizacji efektów, zarówno na planie filmowym, jak i w komputerze, pod- staw grafiki komputerowej i korekcji kolorów, postprodukcji dźwięku, pre-wizualizacji w produkcji filmowej z udziałem efektów specjalnych, projektowanie scenografii wir- tualnej, archiwizacji materiałów audiowizualnych, kosztorysowanie postprodukcji ob- razu i dźwięku, a także zapoznanie ze specyfiką wybranych programów i urządzeń, na których pracują specjaliści od efektów filmowych.

Międzynarodowe Studia Podyplomowe dla Producentów Kreatywnych

1-roczne studia podyplomowe, niestacjonarne

Międzynarodowe Studia Podyplomowe dla Producentów Kreatywnych to oferta indywidualnego rozwoju zawodowego dla wszystkich, którzy chcą osiągnąć sukces
w branży audiowizualnej. Oferta skierowana jest do filmowców, biznesmenów czy managerów i obejmuje innowacyjne, zindywidualizowane i wszechstronne zajęcia, twórczą wymianę myśli i dialog z najlepszymi w tej dziedzinie. Studia przeznaczone są dla: wizjonerów, którzy pragną zrealizować swój projekt i dotrzeć do publiczności; pasjonatów, którzy marzą o wyprodukowaniu z powodzeniem kreatywnego projektu i charyzmatycznych leaderów, którzy wiedzą jak motywować siebie, współpracowników i oczarować innych swoim projektem.

 2. Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Św. Pawła 3, 40-008 Katowice
Biuro Organizacyjne – Sekretariat Dziekana i Prodziekanów: tel. +48 32 359 24 11
sf@us.edu.pl

Biuro Organizacyjne – Promocja i Projekty: tel. +48 32 359 24 04 slawomir.kruk@us.edu.pl

www.writv.us.edu.pl

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, nazywana również katowicką szkołą filmową, powstała w 1978 roku. Jednym z jej pierwszych wykładowców był obecny patron, reżyser Krzysztof Kieślowski.

Szkoła jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego prowadzącą kształcenie w szczególności w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. W Szkole prowadzona jest działalność dydaktyczna związana z prowadzonymi kierunkami oraz działalność artystyczna i naukowa. Kierunki studiów to: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Reżyseria oraz Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnej i fotografia.

Od października 2019 roku w strukturze Szkoły działa Instytut Sztuk Filmowych i Teatralnych, w ramach którego prowadzone są badania naukowe i artystyczne w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne. W ramach Instytutu swoje badania prowadzą m.in. dr Ingmar Villqist (dyrektor Instytutu), prof. Rafał Milach, prof. Adam Sikora.

W Szkole znajdują się atelier z wyjściem na taras i ciemnia, specjalistyczne pracownie: fotografii wielkoformatowej, montażu, technik multimedialnych, pracownia komputerowa wyposażona w oprogramowanie do montażu dźwięku oraz filmoteka wraz z czytelnią z antersolą. Wokół wewnętrznego, niezadaszonego dziedzińca

zlokalizowane są główne pomieszczenia wydziału: sala projekcyjno-filmowa z nowoczesnym projektorem i dwukondygnacyjne w pełni wyposażone studio filmowe wraz z reżyserką oraz przechowalnią sprzętu filmowego.

Katowicka Filmówka jest jednym z najbardziej znanych wydziałów artystycznych nie tylko w Polsce ale również poza jej granicami. Twórczość studentów Szkoły jest prezentowana i nagradzana na krajowych i międzynarodowych festiwalach (np. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Krakowski Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, Camerimage, festiwale w Cottbus, San Sebastian, Clermont-Ferrand, Tampere, Santiago de Compostela, Kioto, Monachium, Nowym Jorku, Aspen, Wilnie, Kijowie i Bratysławie). Działalność w zakresie produkcji studenckich etiud filmowych Szkoły jest finansowana z dotacji z budżetu państwa (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz ze środków programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Dziekanem Szkoły Filmowej jest Prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz. Wykładowcami Szkoły Filmowej są m.in. prof. Krzysztof Zanussi, prof. Maciej Pieprzyca, prof. Adam Sikora, prof. Bogdan Dziworski, prof. Marcin Koszałka, dr Jan P. Matuszyński, mgr Adam Bajerski, Bartosz Konopka oraz Jacek Poniedziałek. Dyrektorem kierunku Reżyseria jest prof. Andrzej Fidyk, kierunek Realizacja Obrazu prowadzi prof. Adam Sikora.

W proces dydaktyczny zaangażowane jest Biuro Produkcji Etiud Filmowych i Techniki odpowiedzialne za produkcję studenckich prac praktycznych i ćwiczeń. Proces dydaktyczny prowadzony jest w oparciu o standardy kształcenia dla wymienionych kierunków zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz model szkoły mistrzowskiej charakterystyczny dla dydaktyki artystycznej. Jednostka posiada kategorię naukową A.

Główne kierunki badawcze Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego:

Reżyseria telewizyjno-filmowa, sztuka operatorska. Problematyka metod analizy dzieła audiowizualnego, narracji filmowej, kompozycji obrazu filmowego, wpływu nowych technologii na język i poetykę filmu oraz zagadnienia warsztatu operatorskiego i reżyserskiego determinującego jego ostateczny kształt.

• Fotografia artystyczna. Specjalność obejmuje badania nad historią oraz artystycznymi i technologicznymi aspektami współczesnej fotografii. Tematyka obejmuje również problemy eksponowania materiałów światłoczułych, wykorzystania technik specjalnych w kształtowaniu wizji plastycznych w fotografii, a także nowe środki przekazu artystycznego w fotografii cyfrowej.

Medioznawstwo, prawo audiowizualne. Specjalność obejmuje w szczególności zagadnienia polityczno-ekonomiczne oraz prawne w funkcjonowaniu mediów masowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Dotyczy również komunikacji społecznej (w tym marketingu politycznego i PR) oraz badań opinii publicznej wobec zmian politycznych).

Kinematografia i produkcja filmowa. Specjalność obejmuje badania nad artystycznymi i organizacyjno-finansowymi aspektami polskiego i europejskiego przemysłu filmowego w ujęciu historycznym i współcześnie. Obejmuje również badania nad wpływem uwarunkowań polityczno- ekonomicznych na artystyczny kształt kina oraz jego narodową i europejską tożsamość.

Kierunki studiów:

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)

Charakterystyka kierunku:

Program obejmuje przedmioty zawierające podstawowe treści kształcenia w zakresie ekonomii, zarządzania, prawa, filmu i sztuk audiowizualnych, mediów, informacji i komunikowania, historii kultury i sztuki oraz przedmioty z zakresu wiedzy zawodowej, w tym przykładowo: organizacji i ekonomiki produkcji filmowo-tv, techniki i technologii tv-filmowej, podstaw sztuki operatorskiej montażu i dźwięku w utworach audiowizualnych. W trakcie studiów student ma kontakt zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

Po I i II roku studiów student zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową w wybranych przez siebie instytucjach sektora audiowizualnego.

Perspektywy zawodowe: Absolwent zostaje wyposażony w wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i humanistycznych oraz w umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne niezbędne do współdziałania przy skutecznej organizacji procesów twórczych i zarządzania podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne predestynuje go przede wszystkim do pracy na stanowiskach pomocniczo-twórczych w kinematografii i telewizji, a także do pełnienia funkcji menadżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych oraz instytucjach artystycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (jednolite magisterskie stacjonarne)

Charakterystyka kierunku:

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do pracy w zawodach operatora obrazu, operatora kamery, realizatora obrazu telewizyjnego, fotosisty, fotografika i fotooperatora. Na program pięcioletnich studiów składają się przedmioty z zakresu wiedzy humanistycznej, w tym miedzy innymi: propedeutyki kultury, filozofii, historii i teorii filmu, historii sztuki, literatury i dramatu jak również przedmioty kierunkowe mające na celu przygotowanie studenta do realizacji filmów kinematograficznych, form telewizyjnych, fotografii analogowej i cyfrowej oraz pozostałych produkcji audiowizualnych bazujących na najnowszych technologiach zapisu i odtwarzania

obrazu (np. komputerowych efektów specjalnych, przestrzeni wirtualnych itp.). W toku nauczania student ma kontakt zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych, których każdorocznym finalnym efektem są samodzielne etiudy telewizyjne i filmowe.

Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy magisterskiej, na którą składają się praca praktyczna (realizatorska) i praca teoretyczna (pisemna).

Perspektywy zawodowe: Absolwent studiów jest wyposażony w wiedzę humanistyczną, świadomość estetyczną i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne istotne w zakresie operatorstwa i fotografii. Posiada znajomość technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowej, telewizyjnej i fotografii. Po ukończeniu studiów jest przygotowany do samodzielnego i twórczego realizowania zdjęć do filmów fabularnych i dokumentalnych w systemach światłoczułych i elektronicznych; realizowania zdjęć, światła i wizji w programach i spektaklach telewizyjnych z użyciem wszelkich profesjonalnych systemów realizacji obrazu. Posiada też wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji innych form w postaci filmów animowanych, edukacyjnych, spotów reklamowych, teledysków muzycznych i fotografii oraz form multimedialnych. Może zatem podjąć pracę w przemyśle filmowym i telewizyjnym oraz w innych instytucjach, w których majązastosowanie lub które wykorzystują w swojej działalności film, fotografię, przekaz telewizyjny (galerie sztuki, muzea, agencje reklamowe, domy produkcyjne itp.)

Reżyseria (studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia) Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku Reżyseria mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu reżysera filmów fabularnych i dokumentalnych, widowisk i spektakli tv, a także krótkich form telewizyjno-filmowych, w tym filmów reklamowych. Program trzyletnich studiów obejmuje przedmioty podstawowe z zakresu wiedzy o kulturze, filozofii, socjologii oraz historii i teorii różnych dziedzin twórczości artystycznej (film, teatr, muzyka, literatura, sztuki plastyczne) a także przedmioty kierunkowe mające na celu wyposażenie studentów w umiejętności zawodowe ( w tym dotyczące reżyserii fabularnej, dokumentalnej, form telewizyjnych, montażu, pracy z aktorem, techniki filmowo-telewizyjnej, reklamy, realizacji dźwięku, ekonomiki produkcji filmowej i tv ). W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych prowadzących ostatecznie do wykonywania samodzielnych etiud telewizyjnych i filmowych. Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy licencjackiej, na którą składają się praca teoretyczna (pisemna) i praca praktyczna (realizatorska)

Perspektywy zawodowe: Absolwent studiów I stopnia legitymizuje się wiedzą humanistyczną oraz umiejętnościami zawodowymi w dziedzinie scenariopisarstwa, reżyserii i pracy z aktorem. Dysponuje także wiedzą na temat technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowo-telewizyjnej (w tym m. in. w zakresie sztuki operatorskiej, montażu, opracowania ścieżki dźwiękowej filmu, scenografii

filmowej). Zdobyte w trakcie studiów elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych sprawiają, że jest przygotowany do pełnienia funkcji pomocniczych II reżysera, asystentów reżysera na profesjonalnych planach zdjęciowych filmów fabularnych i dokumentalnych, może też podejmować pracę w telewizji i innych mediach, branży reklamowej, placówkach oświatowych i artystycznych, instytucjach kultury itp.

Creative management in new media (stacjonarne magisterskie uzupełniające)
Studia w języku angielskim.
Studia są propozycją dla osób, które posiadają stopień licencjata (Bachelor) lub magistra (MSc lub MA) i chcą wzmocnić swoje kompetencje w obszarze komunikacji w mediach spo- łecznościowych, a także poszerzyć, uporządkować i ugruntować wiedzę o nowych narzę- dziach i technikach wykorzystania mediów społecznościowych. Studia mogą podjąć absol- wenci dziennikarstwa, sztuk teatralnych i filmowych, marketingu, PR, organizacji produkcji, fotografii,
osoby tworzące kreatywne komunikaty sieciowe i działające w obszarze komunikacji w wir- tualnej przestrzeni za pomocą obrazu filmowego, osoby, które zamierzają uruchomić własną firmę lub ją prowadzą branży filmowej, telewizyjnej lub social media.
Celem studiów jest wykształcenie profesjonalistów w dziedzinie cyfrowej sztuki filmowej z uwzględnieniem wszystkich aspektów skutecznej komunikacji w wirtualnej przestrzeni. Po ukończeniu studiów absolwent będzie specjalistą ds. komunikacji wizualnej, specjalistą z za- kresu kreowania treści w portalach społecznościowych, analitykiem z obszaru social media. Głównym założeniem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności przez: twór- ców i artystów zatrudnionych w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego w dyscyplinie sztuki teatralne i filmowe z wykorzystaniem tych kompetencji do tworzenia treści w zakresie nowy- ch mediów, praktyków, którzy sami zbudowali własne e- firmy i z powodzeniem je prowadzą, jak również przez osoby tworzące wartościowe treści w mediach społecznościowych.
Studia w kompleksowy sposób przygotują do pracy w epoce konwergencji mediów oraz sprawnego poruszania się w świecie mediów cyfrowych. Starannie opracowany program za- jęć pozwala zdobyć wiedzę o warsztacie filmowym w stopniu umożliwiającym realizację wła- snych samodzielnych projektów filmowych, promocyjnych i reklamowych lub produkcyjnych, a także wyrabia umiejętności kierowania zespołem i zdolności twórcze. Na studiach przeka- zywana jest usystematyzowana teoretyczna i praktyczna wiedza o wszystkich etapach i aspektach powstawania utworów filmowych, telewizyjnych i reklamowych. Studenci poznają technologię i techniki stosowanej w produkcji filmów i multimediów. Studenci nie tylko pozna- ją narzędzia, ale przede wszystkim zdobywają wiedzę jak, i w jakim kontekście wykorzystać zdobytą wiedzę oraz jak mierzyć skuteczność swoich działań.
Program studiów obejmuje 1200 godzin zajęć ujętych w programie studiów i 240 godzin warsztatów prowadzonych przez wykładowców z zagranicy.
Studia kończą się obroną pracy magisterskiej połączonej z pokazem zrealizowanego projek- tu multimedialnego w ramach studiów. Program studiów został tak zaprojektowany, aby w toku 3 semestrów studiów studenci przygotowali i utworzyli swój własny projekt multimedial- ny, który zweryfikują pod względem oglądalności, efektywności działania itp. na 4 semestrze studiów.
Studia obejmują 1200 godzin dydaktycznych w 4 obszarach tematycznych: artystyczno-kre- acyjnym, social media, biznesowym i prawnym. Studia obejmują również warsztaty filmowe, telewizyjne i nowych mediów (po 30h na semestr) prowadzone w ramach programu studiów i warsztaty prowadzone przez wykładowców zagranicznych (po 60h na semestr).

 page12image33277984

3. AMA Film Academy

AMA  Film Academy

AMA Kraków

ul. Romanowicza 17 A
30-702 Kraków

email: sekretariat@amafilmacademy.pl

telefon sekretariat: +48 514 584 030

Godziny otwarcia sekretariatu Kraków

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek-Czwartek: 10:00 – 18:00
Piątek: 12:00 – 20:00
Sobota-Niedziela: 10:00 – 18:00

Lipiec-Wrzesień: Poniedziałek – Czwartek: 10:00 – 18:00

www.amafilmacademy.pl

Zobacz lokalizacje

AMA Warszawa

ul. Chełmska 19/21
00-724 Warszawa

email: sekretariat@amafilmacademy.pl

telefon sekretariat: +48 518 450 923

Godziny otwarcia sekretariatu Warszawa

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek-Czwartek: 10:00 – 12:00
Piątek: 15:00 – 20:00
Sobota-Niedziela: 10:00 – 18:00

Lipiec-Wrzesień: Poniedziałek – Czwartek: 10:00 – 18:00

www.amafilmacademy.pl

Zobacz lokalizacje

page12image18388608 page12image18389952

AMA FILM ACADEMY, powstała w 2011 roku w Krakowie, jest szkołą filmową umożliwiającą

nabycie kompetencji we wszystkich dziedzinach przemysłu filmowego. Została stworzona

przez doświadczonych filmowców. Motto Szkoły to powołanie i zawód, zrozumienie celu i

zdobycie praktycznych umiejętności. Nauka odbywa się w nowoczesnych warunkach, z wy-

korzystaniem technologii przyszłości. Program nauczania ewoluuje wraz z pojawianiem się

nowych trendów w kinematografii oraz rozwojem technologii filmowych.

 AMA FILM ACADEMY jest szkołą filmową umożliwiającą nabycie kompetencji we wszystkich dziedzinach przemysłu filmowego. Została stworzona przez doświadczonych filmowców. Motto Szkoły to powołanie i zawód, zrozumienie celu i zdobycie praktycznych umiejętności. Nauka odbywa się w nowoczesnych warunkach, z wykorzystaniem technologii przyszłości. Program nauczania ewoluuje wraz z pojawianiem się nowych trendów w kinematografii oraz rozwojem technologii filmowych.

Założycielem szkoły jest Piotr Lenar – autor zdjęć filmowych o bogatym dorobku artystycznym, na który składają się produkcje krajowe i zagraniczne, a także wykładowca szkół filmowych z wieloletnim doświadczeniem.

AMA Film Academy Kraków

AMA Film Academy Warszawa

 


 

Zajęcia w AMA FILM ACADEMY prowadzą uznani i aktywni zawodowo twórcy filmowi oraz doświadczeni wykładowcy akademiccy. Stała kadra Szkoły to zespół kilkudziesięciu osób związanych bezpośrednio z branżą audiowizualną. Wykładowcami w AMA FILM ACADEMY są reżyserzy, scenarzyści, operatorzy, aktorzy, producenci filmowi, scenografowie, montażyści, dźwiękowcy, specjaliści od postprodukcji obrazu, asystenci filmowi, oświetlacze, technolodzy i technicy filmowi, a także teoretycy filmu i sztuki.

Program nauczania obejmuje podstawowe dziedziny branży audiowizualnej: reżyserię, scenariopisarstwo, sztukę operatorską, produkcję filmową, grę aktorską, postprodukcję obrazu, realizację dźwięku, dziennikarstwo multimedialne i realizację obrazu. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych słuchaczy. Na strukturę AMA FILM ACADEMY składają się zarówno stałe kierunki kształcenia, jak i kilkudniowe warsztaty oraz master class.

AMA Film Academy działa w Krakowie AMA KRAKÓW i w  Warszawie AMA WARSZAWA

AMA w Krakowie prowadzi pełny program kształcenia, AMA w Warszawie prowadzi zawodowy program kształcenia.

 

AMA FILM ACADEMY jest marką należącą do  8 1/2 media sp. z.o.o, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.12/00121/2016 oraz do Rejestru Niepublicznych Szkół Artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 578/20/2011 jako Niepubliczna Policealna Szkoła Filmowo-Artystyczna „AMA”.

 

 


Na strukturę AMA FILM ACADEMY składają się zarówno stałe

kierunki kształcenia, jak i kilkudniowe warsztaty oraz master class.

 

Poniżej krótkie opisy niektórych kierunków AMA:

STACJONARNE:

„Filmmaking Basic Course” – Roczny kierunek w całości prowadzony w języku angielskim. Dla wszystkich którzy zaczynają swoją przygodę z filmem. Wiodącymi blokami nauczania są: reżyseria, sztuka operatorska, postprodukcja obrazu. Słucha- cze kierunku będą mogli na dodatkowych zajęciach uczyć się języka polskiego.

„Aktorstwo Filmowe” – Dwuletni, dzienny, zaawansowany i profesjonalnie prowa- dzony kurs występowania przed kamerą, wzorowany na znanym w zachodniej Euro- pie i USA programie Camera Acting. Na Kierunku Aktorskim w AMA uczą znani, dys- ponujący nowoczesnym warsztatem aktorzy filmowi i teatralni, specjaliści od po- szczególnych elementów warsztatu aktorskiego, reżyserzy i operatorzy filmowi.

„Realizacja Dźwięku” – Dwuletni Kierunek Realizacji Dźwięku w Filmie, Grach i Multimediach to kompleksowy kurs realizacji dźwięku w filmie i pokrewnych formach audiowizualnych, przede wszystkim w grach i całym obszarze gamingu – od nagra- nia dźwięku na planie, poprzez jego obróbkę i postprodukcję do finalnego zgrania ścieżki dźwiękowej.

„Scenariopisarstwo” – Roczny intensywny kurs pisania scenariuszy. Przygotowuje do pracy przy tworzeniu tekstów będących podstawą produkcji audiowizualnych. Celem AMA jest dostarczenie słuchaczom praktycznych narzędzi, umożliwiających pracę w branży audiowizualnej, ale również zainspirowanie najzdolniejszych absolwentów do poszukiwania własnego, niepowtarzalnego stylu i tworzenia autorskich projektów fil- mowych, które przyniosą im uznanie krytyki i nagrody na festiwalach.

„Kierunek Filmowy Stacjonarny” To kierunek dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kinem i chcą posiąść podstawowe tajniki reżyserii i sztuki operator- skiej Kurs ten trwa rok, a już od pierwszego dnia słuchacz ma praktyczne zajęcia z profesjonalnym sprzętem operatorskim pod czujnym okiem polskich filmowców z du- żym dorobkiem twórczym. Każdy dzień w AMA jest dniem pełnym wyzwań – stworze- nie własnego projektu filmowego, napisanie scenariusza, wyreżyserowanie etiudy na zaliczenie – na brak ambitnych zadań nie można narzekać!

„Operatorsko Oświetleniowy” – intensywny dwuletni, dzienny kurs na poziomie sz- koły policealnej z tematyką podstawową i średnio-zaawansowaną, przygotowujący do zawodu operatora kamery filmowej i oświetleniowca na poziomie profesjonalnym lub kontynuacji nauki na innych kierunkach operatorskich. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, przy tworzeniu prostych, komer- cyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych.

„Reżyseria Filmowa” – dwuletni kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumianego autora różnorodnych form filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, może poświęcić się tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. AMA dostarcza funkcjonalnych narzędzi użytecznych w zawodzie realizatora filmo- wego, ale pomaga również budować niezbędną reżyserowi bazę teoretycznej wie- dzy, związanej z filmem jako dziełem sztuki.

„Montaż i color grading”- niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs za- gadnień współczesnej postprodukcji obrazu: montażu filmowego i korekcji barwnej. Kurs jest dedykowany zarówno początkującym adeptom, jak i zawodowcom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym.

NIESTACJONARNE:

„Reżyseria Filmowa” to intensywny kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumianego autora różnorodnych form filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, może poświęcić się tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy rekla- mowych.

„Operatorski” intensywny dwuletni kurs na poziomie podstawowym, średnim i za- awansowanym, przygotowujący do zawodu operatora filmowego lub kontynuacji na- uki na Podyplomowym Kierunku Operatorskim w AMA FILM ACADEMY albo na inny- ch uczelniach filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, przy tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumental- nych, telewizyjnych czy reklamowych. Jego celem może być jednak praca w filmie fabularnym, nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach jako autor zdjęć o oryginalnym i rozpoznawalnym stylu, na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów.

„Dźwięk i Muzyka w Filmie” Dwa lata, cztery semestry i całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, TV, reklamie i multimediach. Po- znasz ogólną teorię filmową, teorię i praktykę dźwięku filmowego zarówno w zakresie nagrania dźwięku na planie filmowym jak i jego obróbki w studio. W praktyce przej- dziesz całą „drogę dźwięku filmowego” od planu przez postprodukcję po zgranie fi- nalne, realizując ścieżkę dźwiękową do szkolnych etiud filmowych, filmów dyplomo- wych oraz produkcji dokumentalnych i fabularnych. Wspólnie ze słuchaczami innych kierunków weźmiesz udział w tworzeniu dzieła audiowizualnego

„Postprodukcja Obrazu” to niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagadnień współczesnej postprodukcji obrazu: montażu filmowego, korekcji barwnej, efektów cyfrowych VFX, animacji 3D. Kurs jest dedykowany zarówno początkującym adeptom, jak i zawodowcom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym.

„Produkcja Filmowa” To dwuletni, 4-semestralny kurs w nowoczesny sposób przygotowujący studentów do pracy producenta filmowego. Podczas zajęć poznasz pro- fesjonalne techniki kreowania produktu audiowizualnego – od momentu jego powsta- nia, aż do skutecznej sprzedaży. Kierunek ten przygotowuje do pracy producenta fil- mowego w sposób kreacyjny, dając również podstawy umiejętności organizacji pro- dukcji filmowej.

„Aktorstwo Filmowe” To dwuletni, 4-semestralny kurs aktorstwa filmowego, obej- mujący pracę z kamerą, specyfikę pracy na planie zdjęciowym, współpracę z reżyse- rem i operatorem. Absolwenci kursu są w pełni przygotowani do pracy w filmie i tele- wizji. Kurs przeznaczony jest zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych ak- torów.

„Kierunek Scenariopisarstwo” To roczny, 2-semestralny kurs, przygotowujący stu- dentów do pracy przy filmie fabularnym, serialu oraz formacie dokumentalnym. Kurs kończy się przygotowaniem autorskiego scenariusza wybranej przez słuchacza for- my filmowej. Zaletą kierunku jest możliwość praktycznej realizacji tekstów i obrócenia ich w formę filmową na innych kierunkach w AMA.

„Podyplomowy Kierunek Operatorski” – półroczny, praktyczny kurs sztuki opera- torskiej na poziomie zaawansowanym, prowadzony w formie warsztatowej. Kurs może być prowadzony częściowo w języku angielskim Kierunek przeznaczony jest dla absolwentów szkół filmowych, artystycznych, plastycznych i fotograficznych z Polski i zagranicy. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci na co najmniej średnim poziomie zaawansowania w sztuce operatorskiej z podstawową umiejętnością języka angielskiego. Celem kursu jest doskonalenie umiejętności z zakresu koncepcji opera- torskiej, budowy i wykorzystania oświetlenia, kreacyjnego użycia sprzętu i techniki oraz operowania kamerą. Każdy zjazd jest poświęcony jednemu z ważnych zagad- nień sztuki operatorskie

„OEMOVIEPROJECT” – Debiuty Krótkometrażowe – Program realizacji krótko- metrażowych debiutów, którego celem jest umożliwienie debiutującym reżyserom realizacji krótkometrażowego (15 min) filmu fabularnego, dokumentalnego lub animowanego. Pro- gram skierowany jest do reżyserów i scenarzystów stojących przed pełnometrażowym debiu- tem fabularnym, dokumentalnym lub animowanym, absolwentów lub studentów szkół filmo- wych. Program zakłada selekcję scenariuszy w drodze konkursu w ocenie uznanego jury. One Movie Project daje szanse na pierwszy profesjonalny kontakt z produkcją filmową autorom będącym całkowicie na początku drogi filmowej, absolwentom szkół filmowych i fil- mowcom niezależnym, będącym przed debiutem fabularnym, dokumentalnym lub animowa- nym w profesjonalnej produkcji. Jedynym wyróżnikiem jest ich talent i ogólne przygotowanie do stworzenia filmu.

Podstawowy Kurs Filmowy – 3-miesięczny kurs z podstaw umiejętności realizatora filmowego, obejmujący naukę filmowania, obsługę kamer cyfrowych na poziomie semi profi oraz zagadnień języka filmowego, elementów reżyserii, inscenizacji filmo- wej oraz sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym. Kurs przygotowuje do sa- modzielnych realizacji video, realizacji filmów okolicznościowych, zleceń o charakte- rze reklamowym i dokumentalnym Kurs może także być podstawą do udziału w Za- awansowanym Kursie Filmowania.

Zaawansowany Kurs Filmowy – 3-miesięczny kurs przygotowujący słuchaczy do samodzielnych realizacji wideo, realizacji filmów okolicznościowych, zleceń o charak- terze reklamowym i dokumentalnym. Wykładowcami są osoby pracujące na co dzień w profesjonalnych telewizyjnych i filmowych produkcjach jako reżyserzy, realizatorzy telewizyjni, operatorzy i montażyści.


4. Gdyńska Szkoła Filmowa

Kontakt:

Gdyńska Szkoła Filmowa pl. Grunwaldzki 2
81-372 Gdynia

tel. (58) 712 22 77
e-mail: info@gsf.pl
strona: www.gsf.pl www.facebook.com/GdynskaSzkolaFilmowa

 

W październiku 2010 roku pierwszych dwunastu studentów rozpoczęło naukę w Gdyńskiej Szkole Filmowej, jedynej tego typu placówce edukacyjnej w północnej Polsce. Szkoła jest kolejną wspólną inicjatywą środowiska filmowego i miasta Gdyni. Założycielem szkoły jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Mecenat nad szkołą objęło Miasto Gdynia.

Inicjatywa szkoły wyszła z Pomorskiej Fundacji Filmowej, organizującej m.in. Festi- wal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pomysłodawcami są Leszek Kopeć, pre- zes Fundacji i dyrektor FPFF i Jerzy Rados, organizator odbywających się od kilku lat z sukcesem Pomorskich Warsztatów Filmowych. Idea ta nie mogłaby być zreali- zowana bez wydatnego wsparcia prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. We współ- czesnych miastach kultura staje się wyznacznikiem nowoczesności, powiedział pre- zydent 4 listopada na konferencji poświęconej założeniu Gdyńskiej Szkoły Filmowej, zorganizowanej na 32. piętrze nowego wieżowca Sea Towers. Mecenat kulturalny staje się marką nowoczesnego miasta. Odbywający się tutaj Festiwal Polskich Fil- mów Fabularnych sprawia, że czujemy się nie tylko wyróżnieni, ale i odpowiedzialni za kulturę filmową w Gdyni.

Mecenat ten przekłada się w tym wypadku na zapewnienie stabilnego finansowania szkoły, co jest podstawą funkcjonowania i rozwoju placówek edukacyjnych. To wyjąt- kowa sytuacja w skali całego kraju.

Jako pierwszy wystartował kierunek reżysersko-operatorski, później otwarto również studia z zakresu produkcji filmowej. Na początku Szkoła funkcjonować będzie jako roczne studium zawodowe dla osób z wykształceniem średnim, jednakże docelowo kierownictwo Szkoły chce zdobyć uprawnienia licencjackie i wprowadzić 3-letni sys- tem kształcenia. Program nauczania ułożył Robert Gliński, obecnie rektor PWSFTviT w Łodzi: „Od dwóch lat biorę udział w Pomorskich Warsztatach Filmowych i widzę, jak dużo jest tutaj osób z potencjałem artystycznym, talentem. Jeden z absolwentów dostał się właśnie do łódzkiej Filmówki. Dobrze byłoby, gdyby odkryte tu talenty wy- szły na światło dzienne. W Gdyni jest pogoda dla kultury” – powiedział rektor.

Model nauczania w Gdyńskiej Szkole Filmowej został oparty na założeniach prof. Je- rzego Toeplitza, który zastosował je właśnie w łódzkiej filmówce. Polega on na łącze- niu zajęć teoretycznych z praktycznymi i nastawieniu na naukę poprzez realizację filmów, ćwiczenie scenariusza, pracę z aktorami, zlecone zadania reportażowe itd.

Podstawowym założeniem programu nauczania w Gdyńskiej Szkole Filmowej jest równoległe prowadzenie zajęć z filmu fabularnego i filmu dokumentalnego, a także realizacja przez każdego studenta dwóch krótkich filmów (fabularnego oraz doku- mentalnego). Roczny kurs pozwoli na opanowanie umiejętności realizacji filmu krót- kometrażowego. Absolwent może na tym zakończyć naukę, może też kształcić się dalej po pomyślnym zdaniu egzaminów do łódzkiej Filmówki lub do innej szkoły.

W Gdyńskiej Szkole Filmowej uczą doświadczeni twórcy filmowi, m.in. Milenia Fie- dler (montaż), Paweł Huelle (adaptacja literacka), Andrzej Jaroszewicz (operator- stwo), Rafał Listopad (montaż), Andrzej Titkow (film dokumentalny), Grzegorz Ło- szewski (scenariusz).

Dyrektor Szkoły Leszek Kopeć poinformował, że rozmawia o wsparciu produkcji etiud z Polskim Instytutem Szkoły Filmowej. Zapowiedział współpracę z licznymi instytu- cjami, oczywiście przede wszystkim z PWSFTViT, ale także z Studiem Wokalno-Ak- torskim i ze środowiskiem Politechniki Gdańskiej czy Uniwersytetu Gdańskiego.

PROGRAM NAUCZANIA OBEJMUJE:

 • Reżyserię filmu fabularnegoPracę z aktoremReżyserię filmu dokumentalnego
 • Sztukę operatorskąScenariopisarstwo
  Montaż filmu fabularnego oraz filmu dokumentalnego
  Dźwięk i muzykę w filmie
  Fotografię
  Technologię produkcji filmowej
  Historię i estetykę filmu fabularnego oraz filmu dokumentalnego.Gdyńska Szkoła Filmowa jest projektem edukacyjnym o charakterze niekomercyj- nym. Od słuchaczy nie jest pobierane czesne.


  
  

  5. FUNDACJA SZKOŁA WAJDY / WAJDA SCHOOL

  ul. Chełmska 21, bud. 24 00-724 Warszawa www.wajdaschool.pl

  sekretariat: tel/fax: +48 22 851 10 56, 851 10 67
  mobile: +48 690 055 077; +48 500 248 503; + 48 500 248 506 e-mail: info@wajdaschool.pl

Fundacja Szkoła Wajdy kontynuuje działalność Mistrzowskiej Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Szkoła powstała w 2002 roku z inicjatywy Andrzeja Wajdy oraz Wojciecha Marczewskiego we współpracy z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) w Warszawie.

Programy Wajda School to, unikalne na skalę europejską, kursy dla młodych twór- ców łączące edukację z praktyką filmową. Doświadczeni filmowcy pracują z uczest- nikami kursów nad najlepszą wizją artystyczną ich własnych projektów – od etapu scenariuszowego, przez dokumentację, pracę na planie, post-produkcję aż po przy- gotowanie projektu do prezentacji na rynku. Wszystkie kursy skupiają się na procesie developmentu filmu. Uczestnicy mają możliwość uczestniczenia w dowolnych zaję- ciach innych kursów jako wolni słuchacze, a także szansę na zrealizowanie swojego filmu w Wajda Studio. Wybrane projekty są prezentowane potencjalnym producentom i branży filmowej podczas pitchingów organizowanych przez Szkołę. Stawiamy na współpracę międzynarodową pod honorowym patronatem Europejskiej Akademii Filmowej.

Dla kogo jest Szkoła Wajdy? Zapraszamy studentów i absolwentów szkół wyższych – filmowych i artystycznych oraz różnego rodzaju kursów filmowych; osoby zajmujące się dotychczas kinem amatorskim i off-owym, a także dziennikarzy, scenarzystów, ludzi pióra, aktorów. Wszystkich wrażliwych obserwatorów życia, któ- rzy swoją wizję chcą przełożyć na język filmu.

EKRAN + – europejski program szkoleniowy

To 22 dniowy projekt oparty na pracy zespołowej profesjonalistów z różnych dziedzin filmowych, skupiający się na kreatywnym procesie pre-produkcji. Jego głównym za- łożeniem jest rozwój projektu poprzez realizację 2 scen ze scenariusza. Ekran+ umożliwia znalezienie właściwego tonu i strategii wizualnej dla filmu, rozwijanie umie- jętności opowiadania historii obrazami, możliwość eksperymentowania z castingiem i próbami aktorskimi a także opracowanie strategii marketingowej filmu na etapie de- velopmentu. Głównymi uczestnikami są europejscy reżyserzy lub scenarzyści/reży- serzy, którzy mają już na koncie film pełnometrażowy lub kilka krótkometrażowych. EKRAN+ wspierany przez Program Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”, jest wspólnym projektem Wajda Studio, FOCAL (Szwajcaria), Austriackiego Instytutu Fil- mowego, Chorwackiego Funduszu Audiowizualnego, Litewskiego Centrum Filmowe- go, ze wsparciem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Udział w programie jest bez- płatny.

Studio Prób – kurs fabularny

To roczny, intensywny kurs reżyserii oparty na rozwoju projektów filmów krótkometra- żowych lub pełnometrażowych zgłoszonych przez uczestników oraz realizacji dwóch scen z ich scenariuszy. Obejmuje analizę i rozwój treatmentów w ramach warsztatów z wybitnymi polskimi i zagranicznymi reżyserami takimi jak: zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie – Wojciech Marczewski, zdobywca Oscara – Paweł Pawlikowski, Udayan Prasad czy Joanna Krauze a także Filip Marczewski oraz prowadzący kurs Maciej Sobieszczański. Kurs rozwija wiedzę o analizie filmu, dramaturgii, montażu, pracy z aktorem, pracy na planie. Pozwala zrealizować sceny ze swojego scenariusza z udziałem zawodowych aktorów i profesjonalnej ekipy. W ramach kursu organizowane są także specjalne gościnne wykłady z udziałem wybit- nych twórców kina z całego świata.

Script – kurs scenariuszowy

Uczestnicy pracują nad stworzeniem własnego, średnio lub pełnometrażowego sce- nariusza. Zaczynają od pomysłu, który przez rok rozwijają z pomocą doświadczony- ch, uznanych filmowców takich jak: Udayan Prasad, Wojciech Marczewski, Leszek Dawid, Sławomir Fabicki, Maciej Marczewski, Katarzyna Klimkiewicz oraz prowadzą- cy kurs Denijal Hasanović. Wybrane scenariusze prezentowane są w formie publicz- nego czytania performatywnego z udziałem najlepszych polskich aktorów, a wspólne zajęcia praktyczne z uczestnikami kursu Studio Prób pozwalają zobaczyć swoją hi- storię na planie filmowym.

Dok Pro – kurs dokumentalny

Kurs reżyserii dokumentalnej łączy naukę warsztatu filmowego z rozwojem projektów filmów dokumentalnych – zaawansowanym developmentem każdego z nich. Wykła- dowcami i opiekunami kursu są znani polscy dokumentaliści: Marcel Łoziński, Vita Żelakeviciute, Maciej Cuske oraz zaproszeni goście. Każdy uczestnik zgłasza pomy- sł na film, który przygotowuje do produkcji pod opieką artystyczną wykładowców. Praktyczne umiejętności uczestnicy zdobywają w trakcie dokumentacji tematu filmu dokumentalnego, pisania i omawiania projektu filmu, realizacji pierwszych zdjęć i ich montażu.

Każdy z uczestników otrzymuje środki na development swojego projektu rozwijanego podczas kursu. Na kursie DOK PRO zostało opracowanych już ponad 100 filmów dokumentalnych, które zdobyły kilkadziesiąt nagród na prestiżowych festiwalach eu- ropejskich i amerykańskich – m.in. Europejska Nagroda Filmowa dla Najlepszego Europejskiego Filmu Dokumentalnego („Komunia” w reż. Anny Zameckiej), IDFA („Viva Maria!” w reż. Agnieszki Smoczyńskiej), DOKLeipzig („Na północ od Kalabrii” w reż. Marcina Sautera), nominacja do Oscara® („Joanna” w reż. Anety Kopacz), nominacja do nagród Europejskiej Akademii Filmowej („Paparazzi” w reż. Piotra Ber- nasia).

• Development Kreatywny – kurs dla producentów

Kurs przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia procesu developmentu filmu w ramach wykładów, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Uczestnicy analizują własne projekty z pracującymi w branży filmowej specjalistami różnych profesji ze szczególnym naciskiem na opracowanie materiału literackiego, pozyskiwanie źródeł finansowania, konstrukcję budżetu oraz twórczą współpracę z ekipą filmową.

Profesjonaliści z branży dzielą się swoją wiedzą o prezentacji projektu, negocjacjach, wystąpieniach publicznych i budowaniu strategii festiwalowej, czyli sprawnego poru- szania się w filmowej rzeczywistości rynkowej. Pracują z nami m.in. Maciej Strzem- bosz, Agnieszka Odorowicz, Alicja Grawon-Jaksik, Kamil Przełęcki, Małgorzata Jur- czyk, Joanna Malicka, Sławomir Rogowski pod kierownictwem prowadzącej kurs Ka- tarzyny Madaj – Kozłowskiej. Kurs przeznaczony jest dla młodych producentów fil- mowych będących na początku swojej drogi zawodowej.

Online Kamera – internetowy kurs dla początkujących

To kurs skierowany do ludzi zaczynających swoją przygodę z kinem. Nie ma ograni- czeń wiekowych, a doświadczenie filmowe nie jest wymagane. Uczestnicy poznają od podstaw cały proces powstawania filmu i rozwijają swój pomysł pod opieką wybit- nych polskich filmowców tj. Paweł Pawlikowski, Leszek Dawid, Jerzy Zieliński, Grze- gorz Łoszewski, Filip Marczewski, Denijal Hasanović, Rafał Listopad i Maciej So- bieszczański pod nadzorem merytorycznym Wojciecha Marczewskiego. Online Ka- mera omawia podstawowe etapy tworzenia krótkiego, 10-minutowego filmu, od po- mysłu do realizacji. Po ukończeniu kursu uczestnicy są w stanie odnaleźć się w skomplikowanym i wieloaspektowym procesie, jakim jest powstawanie filmu fabularnego.

Kurs Reżyserii Radiowej

Kurs Reżyserii Radiowej to intensywny kurs zawodowy przygotowujący do realizacji słuchowisk radiowych, audiobooków, seriali audio, produkcji płytowych oraz innych form dźwiękowych wykorzystywanych m.in. w fabularyzowanych grach video reali- zowany przez Szkołę Wajdy we współpracy z Teatrem Polskiego Radia i Filmoteką Narodową Instytutem – Audiowizualnym w formie sesji weekendowych. Doświadczo- na kadra pod kierownictwem mistrzów reżyserii radiowej i filmowej – Janusza Kukuły (Teatr Polskiego Radia) i Wojciecha Marczewskiego (Wajda School) zapewnia naj- wyższy poziom kształcenia weryfikowany na antenie Polskiego Radia. Nauka ma charakter warsztatowy i jest prowadzona w studiu radiowym w systemie mistrzow- skim przez najlepszych polskich specjalistów z różnych dziedzin twórczości radiowej z udziałem wybitnych polskich aktorów.

Przedszkole Filmowe

Program skierowany do młodych ludzi, uczniów szkół średnich i studentów pierwszy- ch lat studiów, którzy chcą zrealizować swój pierwszy film dokumentalny. Duże do- świadczenie filmowe nie jest wymagane – liczy się wrażliwość na otaczający świat i dokumentalna intuicja. Uczestnicy Przedszkola Filmowego spotykają się na weeken- dowych sesjach raz w miesiącu przez rok. Podczas kolejnych sesji pracują nad realizacją własnego pomysłu filmowego pod okiem profesjonalistów, konsultują swoje projekty z wybitnymi twórcami polskiego kina zapraszanymi na zajęcia, kształtują swoją wrażliwość wizualną, uczą się przekładania swoich pomysłów na język filmu.


6. WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA

ul. Generała Zajączka 7
01-518 Warszawa
UWAGA, kontakt do dziekanatu w trakcie stanu epidemii i pracy zdalnej: tel: +48 785 706 155
(w dni powszednie w godz 11.00 – 15.00)
e-mail:
info@szkolafilmowa.pl
alicjaczapkowska@szkolafilmowa.pl
Dziekanat:
tel. (+48) 22 839 00 50
e-mail: info@szkolafilmowa.pl

 

Warszawska Szkoła Filmowa jest zespołem szkół filmowych, w którym edukacja w zakresie szeroko pojętej kultury i sztuki prowadzona jest kompleksowo.
Wierzymy, że edukację kulturalną należy rozpocząć już od najmłodszych lat, dlate- go nasza oferta kierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ramach kampusu działają dwa licea ogólnokształcące, dwie szkoły policealne, studia licencjackie i podyplomowe, a także studyjne kino, w którym oprócz zajęć dla naszych wychowanków i regularnego repertuaru, organizujemy szereg inicja- tyw kulturalnych, m.in koncerty, spektakle, spotkania z ciekawymi ludźmi, festiwale, przeglądy.

Warszawska Szkoła Filmowa –Wyższa Uczelnia

9 kierunków studiów licencjackich (dzienne i zaoczne) 1 kierunek studiów podyplomowych
2 kierunki studiów międzynarodowych

REŻYSERIA. Program skupia się na zajęciach praktycznych, realizowanych w wa- runkach planu filmowego, warsztatach pracy z kamerą, aktorami, zarządzania pla- nem. Studenci poznają tajniki dźwięku, montażu, postprodukcji, uczą się współpracy z ekipą, realizują różne formy filmowe, m.in. teledysk, reklamę, spot społeczny, adap- tację filmową, dokument i film fabularny. Program zawiera również przedmioty przy- gotowujące do pracy w branży, zajęcia z autopromocji i autoprezentacji, organizacji i struktury rynku, potrzeb pracodawców, pitching workshop, projekty multimedialne oraz technologie przyszłości i pracę z VR.

– licencjat / 3 lata / dzienne

– podyplomowe / 1.5 roku / zaoczne

REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO Program przygotowuje do pracy operatora filmowego oraz specjalisty od postprodukcji obrazu. Podczas zajęć praktycznych studenci poznają podstawy sztuki operatorskiej, zagadnienia dotyczące cyfrowego zapisu obrazu w różnych technologiach, kreacji efektów cyfrowych, postprodukcji ob- razu. Zajęcia prowadzone są w warunkach planu filmowego i w studio. Program za- wiera również przedmioty przygotowujące do pracy w branży, zajęcia z autopromocji i autoprezentacji, organizacji i struktury rynku, potrzeb pracodawców, pitching work- shop, projekty multimedialne oraz technologie przyszłości i pracę z VR.

– licencjat / 3 lata / dzienne

MONTAŻ. Studia obejmują podstawy pracy z kamerą i reżyserii filmowej, podstawy języka filmowego i montażu, montaż fabularny i dokumentalny, style opowiadania fil- mowego i wynikające z nich skutki montażowe, budowanie rytmów w scenach aktor- skich, dramaturgii akcji, techniki montażu oddające strukturę czasu i przestrzeni w filmie. Studenci poznają podstawy budowy obrazu ekranowego oraz współczesnych systemów cyfrowych. Nabywają także wiedzę i doświadczenie umożliwiające im pra- cę z różnymi materiałami wyjściowymi i przy tworzeniu zróżnicowanych form.

– licencjat / 3 lata / dzienne

– licencjat / 3 lata / zaoczne

AKTORSTWO NOWYCH MEDIÓW. Poza podstawowymi zagadnieniami i techni- kami pracy aktorskiej, program trzyletnich studiów licencjackich obejmuje improwiza- cje, podstawy pracy kaskaderskiej, jazdę konną, pracę z historycznymi kostiumami i rekwizytami, tradycyjne sztuki walki i taniec, pracę z efektami cyfrowymi, a także blocking, pracę z kamerą i oświetleniem na planie filmowym. Studenci poznają także podstawy pracy reżyserskiej i operatorskiej oraz kształcą umiejętności związane z rozwojem kariery w branży poprzez coaching i zajęcia z budowy wizerunku i auto- prezentacji.

– licencjat / 3 lata / dzienne

PRODUKCJA. Studenci poznają pełny proces i technologie produkcji, od dewelop- mentu i finansowania, przez organizację pracy na planie fabuły, dokumentu, reklamy, teledysku, po plany promocji, dystrybucji i raportowanie. Zajęcia obejmują zagadnie- nia związane z rozwojem branży i charakterystyką rynków. Tok nauki przewiduje za- jęcia dydaktyczne o charakterze warsztatowym i analitycznym oraz pracę indywidu- alną przy realizacji produkcji filmowych studentów reżyserii. Duży nacisk w programie nauczania kładzie się na nowoczesne środki produkcji, postprodukcji i dystrybucji fil- mów i produkcji audiowizualnych.

– licencjat / 3 lata / dzienne

– licencjat / 3 lata / zaoczne

FOTOGRAFIA. Program studiów kładzie nacisk na praktykę. Zagadnienia porusza- ne w ramach zajęć obejmują zarówno fotografię kreacyjną, jak i reportażową, z naci- skiem na znajomość branży medialnej i rynku wystawienniczego. Studenci fotografii otrzymują pogłębioną wiedzę z zakresu historii sztuki i kultur wizualnych, a także – we współpracy ze studentami kierunków filmowych – podstawowe wykształcenie ope- ratorsko-reżyserskie. W pracy dyplomowej przygotowują portfolio i rozwijają umiejęt- ności związane z budowaniem kariery i sprzedażą prac.

– licencjat / 3 lata / zaoczne

FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE. Studia umożliwiają studentom zdobycie rzetel- nego wykształcenia kulturoznawczego i filmoznawczego z opanowaniem licznych umiejętności praktycznych, co umożliwi pracę w świecie mediów, kinematografii i w szeroko rozumianych sektorach kreatywnych. Studenci otrzymują pogłębioną wiedzę z zakresu historii i analizy dzieł filmowych oraz poznają branżę filmową i rządzące nią mechanizmy. W ramach zajęć praktycznych uczestniczą lub prowadzą produkcje filmowe, dzięki czemu aktywnie poznają film jako proces i środek ekspresji.

– licencjat / 3 lata / zaoczne

TWORZENIE GIER WIDEO Trzyletnie studia z zakresu projektowania i produkcji gier wideo zostały stworzone w kooperacji z wiodącymi polskimi producentami. Unikalny program został przygotowany przez twórców najlepszych polskich produkcji. Zajęcia obejmują podstawy myślenia projektowego, podstawy programowania, modelowanie 3D, pracę z silnikami takimi jak Unity i Unreal, animację i efekty cyfrowe oraz kompo- zycję i produkcję dźwięku. Dodatkowe wykłady poświęcone są także zagadnieniom branżowym i wymianie doświadczeń w prowadzeniu biznesu ze specjalistami z firm partnerskich.

– licencjat / 3 lata / dzienne

– licencjat / 3 lata / zaoczne

KREACJA DŹWIĘKU: FILM, TV, GRY Trzyletnie studia są jedynymi w Polsce, które umożliwią zdobycie wiedzy i praktyki w udźwiękowianiu nie tylko klasycznych form, takich jak film, czy telewizja, lecz także gier wideo i VR. Studenci od początku nauki

współpracują ze studentami innych kierunków: reżyserii, montażu, sztuki operator- skiej czy kreacji gier wideo. Biorą udział w warsztatach pracy z aktorami, warsztatach scenopisarskich, montażowych, czy projektowania gier. Zajęcia praktyczne odbywają się z użyciem m.in. najnowszych wersji oprogramowania Avid (Pro Tools), Waves oraz oprogramowaniu do rekonstrukcji dźwięku Izotope.

– licencjat / 3 lata / dzienne – licencjat / 3 lata / zaoczne

Studia międzynarodowe

FILM DIRECTING & VIDEO GAMES. The innovative educational program was ba- sed on knowledge and experience of world class specialists in film industry, as well as active filmmakers, creators and producers of video games. Students learn the pro- fessional skills necessary to become a filmmaker or game developer, work on each others’ productions with different crews, directors, cinematographers, actors, produ- cers, game designers and receive practical experience that helps to prepare upon entering the film and video game industry. All classes are held in English.

– BA/3 years/full time

CINEMATOGRAPHY & POST-PRODUCTION The course consists of valuable lectu- res, masterclasses, workshops and individual creative work under the guidance of experienced professors and professionals. The course is aimed at those wishing to acquire and develop the practical skills to make a complete and successful storyline, starting from a wide range of lightening techniques, creating and developing movie scenes and ending with postproduction workflows. Students work with different types of cameras, photography, optics, lighting in film, color grading, FX/CGI postproduc- tion, VR workshop, editing & sound techniques and many more.

– BA/3 years/full time

FILMOWE STUDIUM POLICEALNE. Studium jest praktyczną szkołą zawodów fil- mowych dostępną dla każdego. Jest również doskonałym przygotowaniem i wstę- pem do wyższych studiów w szkołach filmowych. Edukacja trwa dwa lata, odbywa się w trybie zaocznym i obejmuje podstawy technik reżyserskich i operatorskich, a także wstęp do montażu, udźwiękowienia i produkcji filmowej oraz telewizyjnej. W programie znajduje się szereg zajęć praktycznych i warsztatowych w ramach których Słuchacze przygotowują finalną pracę pod opieką wykładowców Uczelni i otrzymują dyplom.

STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE

Nauka w Studium trwa trzy lata, odbywa się w trybie weekendowym. Słuchacze po- znają podstawowe techniki wykorzystywane w zawodzie aktora, takie jak technika Meisnera, rosyjskich mistrzów teatru, techniki mowy, emisji głosu i wokalne. Szereg zajęć praktycznych obejmuje śpiew, taniec, improwizację, pracę z kamerą a także zajęcia z autoprezentacji i budowy wizerunku. Kurs stanowi także świetne przygoto-

wanie do egzaminów na wyższe studia aktorskie. Rekrutacja do Studium odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

LICEUM FILMOWE

Działające od 2011 roku Filmowe Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwuję- zycznymi jest elitarną szkołą, gdzie uczniowie rozwijają swoje talenty aktorskie i fil- mowe pod opieką wykładowców Warszawskiej Szkoły Filmowej i wyjątkowej kadry wykwalifikowanych nauczycieli podstawy programowej. Uczniowie biorą udział w za- jęciach z fotografii, sztuki operatorskiej, aktorstwa, szermierki, sztuk walki, gimnasty- ki. Szkoła oferuje pełne wsparcie w rozwijaniu pasji swoich wychowanków, którzy tworzą własne filmy i odnoszą liczne sukcesy.

LICEUM KREACJI GIER VIDEO

Jedyne w Polsce liceum, w którym uczniowie otrzymują wykształcenie ogólnokształ- cące na najwyższym poziomie oraz unikatowe, zawodowe umiejętności, rozwijane w ramach zajęć projektowania i produkcji gier wideo. Szkoła kształci także w zakresie muzyki, plastyki, narracji, animacji, grafiki i filmu. Tak wszechstronne wykształcenie przygotowuje młodzież do dalszego rozwoju we wszystkich zawodach sektorów kre- atywnych. Innowacyjny program Liceum zaprojektowali czynni zawodowo twórcy najlepszych polskich gier.

MAZOWIECKIE CENTRUM KULTURY MEDIALNEJ – Kino ELEKTRONIK

Kultowe w latach 70. i zamknięte z powodów finansowych Kino Elektronik powróci- ło do życia w 2015 r., a dzięki środkom pozyskanym z Funduszy Europejskich po- wstało wokół niego Mazowieckie Centrum Kultury Medialnej. Przestrzeń skupiają- ca rozmaite inicjatywy edukacyjne z zakresu filmu i nowych mediów dysponuje dwoma salami projekcyjnymi (400 i 26 miejsc) ze sceną i multimedialną przestrze- nią wystawienniczą. W budynku odbywają się zajęcia dla uczniów i studentów, spektakle, koncerty, wyświetlany jest także regularny repertuar. „Elektronik” należy do sieci Europa Cinemas.

FESTIWAL SCRIPT FIESTA

Warszawska Szkoła Filmowa organizuje co roku największy w Polsce festiwal dla scenarzystów Script Fiesta. Trwające 6 dni wydarzenie gromadzi setki pasjonatów scenariopisarstwa, którzy biorą udział w licznych warsztatach, panelach dyskusyj- nych, wykładach mistrzowskich z gwiazdami z całego świata oraz sesjach pitchin- gowych. Codziennie, w Kinie Elektronik odbywają się również projekcje specjalnie wyselekcjonowanych filmów. Ostatniego dnia Festiwalu organizowana jest Pitch Fiesta, w ramach której młodzi twórcy konsultują swoje scenariusze ze znanymi producentami. W ubiegłorocznej edycji odbyło się dodatkowo Śniadanie dla Wy- dawców Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej oraz Branży Filmowej.

Chociaż festiwal został stworzony głównie z myślą o scenarzystach, każdego roku odwiedza go również coraz więcej producentów, reżyserów, aktorów, powieściopi- sarzy, a także twórców gier wideo, którzy poszukują nowych talentów, partnerów do pisania lub po prostu chcą poznać innych scenarzystów.

W ramach festiwalu organizowany jest także konkurs na koncepcję serialu telewi- zyjnego i scenariusz etiudy. W 2017 r. Udział w imprezie jest otwarty i bezpłatny. Wydarzenie współfinansowane jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Minister- stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

FUNDACJA I MISJA EDUKACYJNA

Misją powołanej przez Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindę w 2004 r. Fundacji Edukacji i Sztuki Filmowej „Laterna Magica” jest działalność kulturalna i edukacyj- na związana z szeroko pojętą sztuką audiowizualną. Misja ta realizowana jest głównie w ramach Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej – Kina Elektronik, w których organizowany jest szereg inicjatyw kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk, m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi świata kultury i sztuki, Akademia i Festiwal Filmoteki Szkolnej dla młodzieży z całej Polski, otwarte studenckie spektakle dyplomowe, recitale piosenki, wernisaże, czy koncerty. Fundacja wspiera również młodych twórców fil- mowych dofinansowując, użyczając sprzętu i promując ich pierwsze produkcje, które zdobywają nagrody w konkursach i na festiwalach na całym świecie. Fundacja udostępnia również swoje przestrzenie konferencjom i targom związa- nym z branżą gier i nowymi mediami, m.in. VR Warsaw Days, PIXEL HEAVEN. Rokrocznie na terenie kampusu odbywa się również kultowy już w środowisku Warsaw Film School Game Jam, na który zjeżdżają się początkujący twórcy gier z całej Polski, by przez 36 godzin stworzyć razem w pełni działające projekty, które potem prezentowane są na wielkim ekranie Kina Elektronik.

Fundacja i Uczelnia są otwarte na wszelkie inicjatywy kulturalne, współprace i partnerstwa.

Warszawska Szkoła Filmowa została utworzona w 2004 roku przez reżysera, scena- rzystę i producenta Macieja Ślesickiego oraz aktora Bogusława Lindę. Obecnie sta- nowi jedyny w kraju kompleks szkół filmowych, w ramach którego prowadzone są studia licencjackie i podyplomowe, studium policealne, kursy i dwa licea ogólno- kształcące o profilach filmowym i kreacji gier wideo. W ramach kampusu działa rów- nież zrewitalizowane studyjne Kino Elektronik.

Misją Uczelni jest edukacja nie tylko poprzez naukę w należących do kompleksu pla- cówkach, ale również poprzez szereg rozmaitych inicjatyw, przeważnie bezpłatnych i otwartych dla wszystkich chętnych, takich jak m.in. największy w Polsce festiwal scenariopisarstwa Script Fiesta, Akademia Filmoteki Szkolnej, imprezy typu Game Jam dla twórców gier czy spotkania z ważnymi postaciami kultury.

Uczelnia oferuje wszechstronne wykształcenie, kształci w zakresie filmoznawstwa, scenariopisarstwa, reżyserii, aktorstwa, realizacji obrazu filmowego, montażu, foto- grafii, produkcji filmowej i telewizyjnej, kreacji dźwięku oraz z tworzenia gier wideo. Prowadzone są również anglojęzyczne studia międzynarodowe, skupiające studen- tów z całego świata.

Autorski, unikatowy, stale rozwijany program edukacyjny Uczelni powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie czynnych zawodowo praktyków, profesjonalistów branży multimedialnej. Studenci współpracują ze sobą przy produkcji filmów dyplomowych,

które osiągają liczne sukcesy na festiwalach lokalnych i międzynarodowych (m.in. nominacja do Oscara, grand prix na Festiwalu Filmowym w Gdyni, Palm Springs Short Fest, Berlinale, w Toronto, Cannes).
Kompleks szkół filmowych dysponuje profesjonalnym zapleczem dydaktycznym i sprzętem, który jest stale unowocześniany o innowacyjne technologie.


7. Wrocławska Szkoła Filmowa Mastershot

Ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

(Boczne wejście Wytwórni Filmowej)

mastershot@szkolafilmowa.info

Wrocławska Szkoła Filmowa Mastershot , wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych Ministerstwa Kultury, została założona w 1996 roku i jest najstar- szą prywatną szkołą filmową w kraju. Wyróżnia się kameralnym, przyjaznym klima- tem, twórczą atmosferą, sprzyjającą powstawaniu i realizowaniu pomysłów filmowy- ch. Mastershot jest jedną z kilku szkół, które tworzą Sekcję Szkół Filmowych

przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. W ciągu wieloletniej działal- ności szkoła zdobyła dużo doświadczeń w kierowaniu projektami filmowymi. Nasze realizacje wspomagane są przez środowisko filmowe, które we Wrocławiu ma trady- cje. Szkoła ma podpisanych kilka umów partnerskich, dzięki którym otrzymuje pomóc w czasie realizacji etiud filmowych. Współpracują z nami filmowcy, producenci,dzien- nikarze, artyści i aktorzy, którzy są zarazem nauczycielami sztuki filmowej. W historii szkoły pojawiło się wielu cennych partnerów różnych projektów, takich jak Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna we Wro- cławiu, Centrum Technologii Audiowizualnych, Studio Filmowe Wrocław, Stu- dio Argomedia, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Krajową Izba Producen- tów Audiowizualnych , Polski Instytut Sztuki Filmowej, Papaya Films.

Wśród reżyserów pracujących w szkole znaleźli się między innymi Marek Piestrak, Jan Jakub Kolski, Michał Rosa.


8. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, wydział Animacji

Kontakt

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Pracownia Filmu Animowanego
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki ul. Karmelicka 16,
31-133 Kraków

https://film.asp.krakow.pl

Wydział Grafiki – grafika.asp.krakow.pl Akademia Sztuk Pięknych – asp.krakow.pl

 

Pracownia Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, jest wiodącym studiem kształcącym w dziedzinie animacji w Polsce.
Realizowany program jest progresywny i ukierunkowany na oryginalność i potencjał artystyczny studentów. Realizowane są projekty autorskie ale uczymy też pracy w zespole. Program obejmuje wszystkie aspekty realizacji filmu, od scenariusza po udźwiękowienie. Studenci nabywają wiedzę na temat realizacji scenariusza, storyboardu, realizacji zdjęć, montażu, dźwięku i muzyki. Kształcimy we wszystkich technikach animacji: manualnych, komputerowych, 2D, 3D oraz animacji przestrzennej, stop motion oraz projektowania do gier.

Zajęciom towarzyszą wykłady i warsztaty specjalistyczne z zakresu teorii i historii filmu, dźwięku, muzyki, montażu filmowego oraz zagadnień produkcji filmowej. Ścieżka specjalistyczna pozwala na realizację filmu dyplomowego, który pełni rolę debiutu artystycznego. Współpracujemy z kompozytorami, dźwiękowcami, montażystami, operatorami. Do dyspozycji studentów jest też profesjonalne studio dźwiękowe i studio motion capture.

Studenci i absolwenci odnoszą sukcesy krajowe i międzynarodowe. Z powodzeniem odnajdują się na rynku profesjonalnym. Filmy biorą udział w najważniejszych festiwalach filmowych: Cannes, Berlinie, Annecy, Oberhausen, Hiroshimie, Zagrzebiu oraz są prezentowane w ramach prestiżowych pokazów w galeriach sztuki takich jak Museum of Modern Art w Nowym Jorku czy Centrum Pompidou w Paryżu.

 

 

AMA FILM ACADEMY

AMA FILM ACADEMY jest szkołą filmową umożliwiającą nabycie kompetencji we wszystkich dziedzinach przemysłu filmowego. Została stworzona przez doświadczonych filmowców. Motto Szkoły to powołanie i zawód, zrozumienie celu i zdobycie praktycznych umiejętności. Nauka odbywa się w nowoczesnych warunkach, z wykorzystaniem technologii przyszłości. Program nauczania ewoluuje wraz z pojawianiem się nowych trendów w kinematografii oraz rozwojem technologii filmowych.

Założycielem szkoły jest Piotr Lenar – autor zdjęć filmowych o bogatym dorobku artystycznym, na który składają się produkcje krajowe i zagraniczne, a także wykładowca szkół filmowych z wieloletnim doświadczeniem.

AMA kształci zarówno na kierunkach stacjonarnych, niestacjonarnych jak i warsztatach filmowych

Stacjonarne:

KIERUNEK FILMOWY
Roczny, stacjonarny kurs kompleksowej realizacji filmowej w zakresie reżyserii i sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym.

KIERUNEK OPERATORSKI STACJONARNY
Dwuletni, czterosemestralny, dzienny kurs sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym. Przygotowuje do samodzielnej pracy operatora filmowego lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

KIERUNEK MONTAŻ I COLOR GRADING 
Dwuletni, czterosemestralny kompleksowy kurs postprodukcji obrazu w zakresie montażu filmowego i korekcji barwnej z elementami efektów cyfrowych VFX.

KIERUNEK ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I MEDIÓW
Dwuletni, czterosemestralny, dzienny kurs przygotowujący w nowoczesny sposób do samodzielnej pracy na stanowisku asystenta kierownika produkcji filmowej, kierownika produkcji medialnych.

KIERUNEK REŻYSERIA STACJONARNY
Dwuletni, czterosemestralny, dzienny  kurs poświęcony kompleksowej nauce realizacji filmowej w zakresie reżyserii. Przygotowuje do samodzielnej pracy realizatora filmowego lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

KIERUNEK AKTORSKI STACJONARNY

Dwuletni, czterosemestralny kurs sztuki aktorskiej specyficznej dla filmu, telewizji i reklamy, wzorowany na programach Camera Acting. Przygotowuje do samodzielnej pracy aktorskiej lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

KIERUNEK SCENARIOPISARSTWO STACJONARNY

Roczny, dwusemestralny w trybie stacjonarnym kurs pisania scenariuszy filmu fabularnego i serialu TV. Nauka obejmuje kompleksowo specyfikę warsztatu scenarzysty. Przygotowuje do samodzielnej pracy zawodowej.

KIERUNEK REALIZACJA DŹWIĘKU STACJONARNY

Dwuletni, czterosemestralny kurs obejmujący całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, grach,TV, reklamie oraz multimediach. Jedyny w swoim rodzaju kierunek kształcenia w szkole filmowej.

FILMMAKING BASIC COURSE – INTERNATIONAL FILM STUDY IN ENGLISH

Gain experience across all filmmaking and screen content disciplines, such as screenwriting, producing, directing, camera and lighting, and editing. Prepares for the film director’s independent work or for continuing the film studies.
The course will be in English.

FOTOGRAFIA STACJONARNA

Kierunek Fotografia w AMA Film Academy będzie kierunkiem prowadzonym na wysokim poziomie, a jednocześnie blisko realiów zawodowych w dziedzinie fotografii artystycznej i użytkowej.
Kierunek patronacki CANON. Firma CANON objęła oficjalnie patronat nad Kierunkami Fotografii w AMA

Niestacjonarne:

KIERUNEK REALIZACJA DŹWIĘKU W FILM IE I GRACH
Dwuletni kurs obejmujący całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, TV, reklamie i multimediach.
KIERUNEK REŻYSERIA FILMOWA
Dwuletni kierunek poświęcony nauce kompleksowej realizacji filmowej w zakresie reżyserii. Nacisk położony jest szczególnie na praktyczne podejście do filmu i naukę rzemiosła.
KIERUNEK PRODUKCJA FILMOWA
Dwuletni kurs w nowoczesny sposób przygotowujący studentów do pracy producenta filmowego. Podczas zajęć poznają profesjonalne techniki kreowania produktu audiowizualnego – od momentu jego powstania, aż do skutecznej sprzedaży.
KIERUNEK OPERATORSKI
Dwuletni kurs sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym.
KIERUNEK POSTPRODUKCJA
Dwuletnia nauka montażu filmowego, efektów cyfrowych VFX, animacji 3D oraz postprodukcji obrazu. Pierwszy semestr obejmuje naukę wspólną elementów języka filmowego, technologii obrazu i dźwięku, analizy filmowej, konstrukcji dzieła filmowego oraz podstaw wszystkich dziedzin postprodukcji obrazu w filmie.W drugim semestrze zaczynają się praktyczne zajęcia specjalistyczne w danej specjalizacji.
KIERUNEK SCENARIOPISARSTWO
Roczny kurs, przygotowujący studentów do pracy przy filmie fabularnym, serialu oraz formacie dokumentalnym. Kurs kończy się przygotowaniem autorskiego scenariusza wybranej przez słuchacza formy filmowej.
KIERUNEK AKTORSTWO FILMOWE
Dwuletni kurs aktorstwa filmowego, obejmujący pracę z kamerą, specyfikę pracy na planie zdjęciowym, współpracę z reżyserem i operatorem.
PODYPLOMOWY KIERUNEK REŻYSERSKI
Zaawansowany, roczny kurs polegający na indywidualnej pracy nad realizacją filmu w profesjonalnych warunkach, mistrzowskich konsultacjach z uznanymi autorytetami reżyserskimi oraz na obowiązkowej, indywidualnej praktyce w filmowych firmach produkcyjnych, stacjach TV.
PODYPLOMOWY KIERUNEK OPERATORSKI
To semestralny kurs sztuki operatorskiej, przygotowujący na poziomie zaawansowanym do dalszej kontynuacji studiów filmowych lub też samodzielnej pracy operatorskiej.

FOTOGRAFIA 

Kierunek Fotografia w AMA Film Academy będzie kierunkiem prowadzonym na wysokim poziomie, a jednocześnie blisko realiów zawodowych w dziedzinie fotografii artystycznej i użytkowej.
Kierunek patronacki CANON. Firma CANON objęła oficjalnie patronat nad Kierunkami Fotografii w AMA

 

Wśród wykładowców AMA m.in. Piotr Lenar BvK PSC – operator filmowy, Krzysztof Zanussi – reżyserXawery Żuławski – reżyser, Jan Kidawa-Błoński reżyser, Cezary Grzesiuk – montażysta, Jarosław Barzan – montażysta, Adam Sikora – operator filmowy, Grażyna Błęcka-Kolska – aktorka, Joanna Macha – scenografka, Magdalena Łazarkiewicz – reżyserka, Jarosław Żamojda – operator, reżyser, Michał Fojcik – sound designer, Piotr Wojtowicz – operator, Jarosław Sterczewski – kolorysta, Łukasz Lipiarz – kaskader

Szkoła Filmowa AMA w Krakowie www.akademiamultiart.pl

 

SZKOŁY ZAGRANICZNE

DFFB Berlin

The DFFB was founded in 1966 as the first film school in West Germany. Thirty students, selected from over 800 applicants, started the initial class of the Academy. The DFFB offers a professional education for artistic jobs in film and television. The school is financed by the federal state of Berlin and is independent of commercial interests and influence.
The academy is based in the middle of Berlin, at the Potsdamer Platz, where the filmfestival Berlinale takes place every year.

www.dffb.de

Film  Academy Baden-Württemberg

Since it was founded in 1991, Film Academy Baden-Württemberg has become one of the world’s leading film academies. The project-oriented “learning by doing” concept has greatly contributed to this. The students are taught and mentored by more than 300 highly-qualified experts from the film and media industries. Around 250 films covering a range of genres are created by teams of students each year.

New York Film Academy

Steven Spielberg, Martin Scorsese, Bruce Springsteen, Al Pacino, Robert Downey Jr., Jamie Foxx, and Jodie Foster are among the many figures in the film industry who have sent their family members to study at the New York Film Academy.

www.nyfa.edu

Vancouver Film School

The keys to the VFS educational model are structured intensity and immersion in the industry. Vancouver Film School was founded on the philosophy that one year of concentrated workthat balances industry-led theory and hands-on production, gives students the necessary skills to craft a professional-level portfolio or reel.

https://vfs.edu

Roma Film Academy

The Roma Film Academy is an academic structure dedicated to culture and training in the arts, audiovisual communication, and entertainment. In particular, it is proposed as a reference point at European level for all those interested in pursuing a professional career in the world of cinema and television.

www.academy.romafilm.it

 

Film Academy BADEN-WÜRTTEMBERG

Since it was founded in 1991, Film Academy Baden-Württemberg has become one of the world’s leading film academies. The project-oriented “learning by doing” concept has greatly contributed to this. The students are taught and mentored by more than 300 highly-qualified experts from the film and media industries. Around 250 films covering a range of genres are created by teams of students each year. Several win prizes at film festivals. The overriding objective of the programme is to prepare students in the best possible way for a successful career in the film and media industries.

The Film Academy Baden-Württemberg has been home to Animationsinstitut since 2002. The Institute is one of the world’s leading institutions in the fields of animation and interactive media.

Europe’s unique Ludwigsburg Media Campus is spread across two neighbouring sites, which separate the Film Academy (with its Animationinstitut) from the Academy of Performing Arts Baden-Württemberg and the Atelier Ludwigsburg-Paris.

This closeness results in several interdisciplinary collaborations which characterise programmes of study at the Film Academy in the same way as its wide range of international programmes, which are continuously redeveloped. During their studies, about ¼ of students take part in an international exchange with partners in such countries as Argentina, France, the USA, Canada, Poland, Lebanon, South Africa, or Israel.

www.filmakademie.de